Privacy

JGZ Almere geeft advies aan ouders en verzorgers over de verzorging, gezondheid en opvoeding van hun kinderen. Ook kunnen jongeren in de leeftijd van 12 tot 23 jaar bij ons terecht met hun persoonlijke en praktische vragen. Daarnaast geven we de kinderen, jongeren en zwangere vrouwen vaccinaties die vallen onder het rijksvaccinatieprogramma.

Gezinnen die speciale begeleiding nodig hebben, kunnen we al in een vroeg stadium helpen omdat wij alle kinderen in Almere in beeld hebben. Zo bieden wij alle kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar in Almere maximaal de mogelijkheid om op te groeien tot gezonde, zelfstandige en weerbare volwassenen. Dát is waar JGZ Almere voor staat.

Om dit goed te kunnen doen verzamelen en verwerken wij je persoonsgegevens. In de verkorte privacyverklaring hieronder informeren we je over hoe we jouw privacy en persoonsgegevens beschermen. De uitgebreidere privacyverklaring kan je hier downloaden.

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) beschermt jouw privacy en persoonsgegevens en/of die van je kind. Deze wet verplicht organisaties die met persoonsgegevens werken, zoals JGZ Almere, om op een goede manier om te gaan met je persoonsgegevens. Naast deze algemene privacywet gelden speciale regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan bijvoorbeeld vermeld in de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst en in de Jeugdwet.

JGZ Almere verwerkt persoonsgegevens van kinderen en hun ouder(s)/voogd(en) en van de bezoekers van onze website. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die iets zeggen over een bepaalde persoon. Denk aan de naam en geboortedatum, woonadres en burgerservicenummer (BSN). Ook vermelden we in het dossier informatie die we hebben ontvangen en verzameld over jou of je kind/gezin. Het dossier bevat dus persoonsgegevens.

Met het verwerken van persoonsgegevens bedoelt de AVG alles wat organisaties met je persoonsgegevens kunnen doen: het gebruiken, verzamelen, vastleggen, wijzigen, raadplegen en verstrekken van persoonsgegevens. Wij verwerken persoonsgegevens zodat we onder meer:

 • goede zorg kunnen verlenen en
 • voor een goede administratieve afhandeling ervan kunnen zorgen
 • tijdig problemen kunnen herkennen en
 • gezinnen goed kunnen ondersteunen
 • ook gebruiken we de persoonsgegevens voor kwaliteitsdoeleinden.

Plichten en verantwoordelijkheden van JGZ Almere

Alle medewerkers van JGZ Almere zijn verplicht om:

 • zorgvuldig en vertrouwelijk met gegevens om te gaan
 • persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang (dat wil zeggen: ze mogen geen toegang geven tot gegevens aan mensen en instellingen die deze persoonsgegevens niet mogen inzien)
 • persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik, wat inhoudt dat het gebruik van persoonsgegevens niet in strijd mag zijn met de wet.

Bewaartermijn

We bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de goede uitvoering van onze zorgverlening. Voor de gegevens in het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg geldt in principe de wettelijke bewaartermijn van 20 jaar na het bereiken van de 18-jarige leeftijd. Voor alle andere dossiers geldt in principe de wettelijke termijn van 20 jaar na het laatste contact.

Wie heeft toegang tot je persoonsgegevens?

Medewerkers van JGZ Almere die direct betrokken zijn bij de begeleiding van jou of je kind/gezin hebben toegang tot je dossier. Ook medewerkers van de medische administratie en consultatiebureau-assistenten hebben zeer beperkt toegang zodat zij bijvoorbeeld post naar je kunnen opsturen. Soms heeft een leidinggevende toegang nodig tot een dossier om onderzoek te kunnen doen bij een incident of calamiteit, of bij het afhandelen van klachten of voor kwaliteitscontroles.

Geheimhoudingsplicht

Iedereen die toegang heeft tot het dossier van jou en/of je kind heeft een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat zij niet zomaar met anderen over het dossier mogen praten en vertrouwelijk om moeten gaan met de informatie die hierin staat.

Functionaris Gegevensbescherming

De medewerkers van JGZ Almere zijn in dienst van Zorgroep Almere (bijvoorbeeld de medewerkers op het consultatiebureau en opvoedadviseurs) of van GGD Flevoland (zoals de medewerkers jeugdhulp, jeugdartsen en -verpleegkundigen). Beide organisaties hebben een Functionaris voor de Gegevensbescherming die onafhankelijk toezicht houdt op de verwerking van persoonsgegevens.

Contactgegevens:

Kijk voor meer informatie op Privacywaarborg Zorggroep Almere of op Privacy GGD Flevoland.

Jouw rechten

Zolang we het dossier van jou en/of je kind in gebruik hebben of in ons archief hebben, heb je onder meer de volgende rechten. Het recht:

 • om te weten wat er met deze gegevens gebeurt
 • op inzage en een kopie van je gegevens*
 • om feitelijke onjuistheden in je (medisch) dossier te corrigeren
 • om informatie die niet belangrijk is te laten verwijderen uit je (medisch) dossier
 • om een verzoek aan te vragen om (een deel van) de inhoud van je (medisch) dossier te laten vernietigen**
 • op toevoeging van een eigen verklaring aan je dossier
 • om je gegevens aan een andere instelling door te geven (bijvoorbeeld bij een verhuizing of verandering van school)
 • op het indienen van een klacht over deze rechten

Uitgebreide informatie over jouw rechten vind je in de folder ‘Je privacy en jouw persoonsgegevens’.

* Het recht op inzage of een kopie van de gegevens hangt o.a. af van leeftijd van het kind en doel van de inzage. Meer informatie over wie wanneer inzage in het dossier kan krijgen, is te vinden in ‘Je privacy en jouw persoonsgegevens’.
**Op dit recht kan niet altijd een beroep worden gedaan. Het geldt bijvoorbeeld niet bij (een vermoeden van) zeer zorgelijke situaties, zoals bij de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling.

Wil jij gebruik maken van jouw rechten? Laat het ons weten door een e-mail te sturen naar info@jgzalmere.nl

Verstrekking informatie aan andere organisaties

JGZ Almere verstrekt persoonsgegevens alleen aan andere organisaties als je daarvoor toestemming hebt gegeven, of als JGZ Almere het recht heeft om dit te doen.

Klachten

Ben je niet tevreden over de manier waarop medewerkers van JGZ Almere met je rechten omgaan? Dan kun je hierover een klacht sturen naar klacht@jgzalmere.nl. Een medewerker van JGZ Almere brengt de klacht onder de aandacht van de Functionaris Gegevensbescherming. Deze functionaris houdt onafhankelijk toezicht op de verwerking van de persoonsgegevens door JGZ Almere.

Kijk voor meer informatie op Privacywaarborg Zorggroep Almere of op Privacy GGD Flevoland.

Alle overige vragen kun je sturen naar info@jgzalmere.nl.

Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels voor bescherming van persoonsgegevens. Voor meer informatie over de AP en een toelichting op de begrippen die we in deze brochure gebruiken, verwijzen we je naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens, autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Bij de Autoriteit Persoonsgegevens kun je ook terecht als je een klacht hebt over de verwerking van persoonsgegevens en je hier met ons niet uitkomt.